1-استخدام کارشناس فروش در سراسر کشور ( ارسال رزومه به آدرس ایمیل : setarebaharfood@gmail.com

     

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                                              

Tel : +98 21 22930064     |   Fax : +98 21 22969121     | setarebaharfood@gmail.com

www.setarebahar.ir